Borecos generelle forretningsbetingelser

 

Ydelser, der leveres af Boreco til en kunde, beskrives i Aftalegrundlaget. Disse Generelle forretningsbetingelser gælder for alle ydelser, der leveres af Borecos enheder. Samlet kaldes Aftalegrundlaget med eventuelt tillæg og de Generelle forretningsbetingelser for ”Serviceaftalen”.

 

Definitioner

Boreco eller os/vi – er Boreco samt Addea BPO.

Ydelserne er regnskab, revision, assistance og rådgivning og controlling, som skal leveres af os i henhold til Aftalegrundlaget.

Kunden er adressaterne i Aftalegrundlaget.

Boreco-repræsentanter er Boreco-aftaleparten i henhold til Aftalegrundlaget, partnere, ansatte samt et hvilket som helst andet organ eller enhed, som vi kontrollerer eller ejer.

 

Vores ydelser og ansvar

1.    Aftalegrundlaget beskriver de ydelser, som vi skal levere og relaterede forhold. De Generelle forretningsbetingelser kan alene fraviges, hvis fravigelsen er anført i Aftalegrundlaget.

2.    For at Boreco kan levere Ydelserne med professionel kompetence, fornøden omhu og effektivitet, kan der være fastlagt visse forudsætninger for samarbejdet i Serviceaftalen.

3.    Af Aftalegrundlaget vil det almindeligvis fremgå, hvilke Boreco-repræsentanter der er ansvarlige for levering af Ydelserne. Hvis ikke andet er angivet i Aftalegrundlaget, bestemmer vi, hvilke Boreco-repræsentanter der er ansvarlige for at levere ydelserne.​

4.    Fortrolig information, dvs. kundens følsomme oplysninger, vil blive behandlet med fortrolighed og i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. Kunden må dog acceptere, at fortrolige oplysninger kan videregives til andre Boreco-virksomheder, der skal bistå med Ydelsen, som led i interne kvalitetssikringsprocedurer, til vores forsikringsselskab, som led i en erstatningssag eller i øvrigt til efterlevelse af lovgivning vedrørende hvidvaskning, tilsyn m.v.​

5.    Uanset om Ydelsen leveres i skriftlig eller mundtlig form, eller i en kombination heraf, påtager vi os intet ansvar, før Ydelsen er i endelig form. Ønsker Kunden at kunne henholde sig til den foreløbige Ydelse, skal Kunden udtrykkeligt gøre os opmærksom herpå, således at vi skriftligt kan bekræfte indholdet.

6.    Bortset fra afvigelse af revisionspåtegninger og andre revisorerklæringer til brug for tredjemand leveres Ydelsen under den forudsætning, at det udelukkende er til Kundens brug, og at andre ikke vil kunne støtte ret herpå. Ydelsen må ikke kopieres, bruges som reference eller fremlægges, medmindre det alene er til Kundens interne brug, eller medmindre vi har samtykket skriftligt. Tilsvarende må Kunden ikke uden skriftligt samtykke referere til vores navn eller logo. Boreco er ikke ansvarlig over for andre, der i strid med nærværende bestemmelser vil støtte ret på Ydelsen.

7.    Kunden er dog med samme forbehold berettiget til at fremlægge det færdige resultat af Ydelsen til sine rådgivere.

 

Vores honorar

8.    Fakturering af Ydelserne vil omfatte honorar, udlæg og moms (hvor dette er relevant). Opgørelse og fakturering af vores honorar specificeres i Aftalegrundlaget. Vores honorar baseres på tidsforbrug og kompetencer for de involverede Boreco-repræsentanter samt arten og kompleksiteten af Ydelsen. Honorar og tidsforbrug inkluderer den tid, som er anvendt til Ydelsen forud for underskrivelse af Aftalegrundlaget. Udlæg betales efter regning.

9.    Betalingsbetingelser vil enten fremgå af Aftalegrundlaget eller af faktura for det udførte arbejde. Ved forsinket betaling kan kræves rykkergebyrer, administrationsgebyrer samt mora-renter efter gældende lovgivning på området.

10.   Aftalte honorar og priser på ydelser stiger årligt med stigningen i nettoprisindekset jf. Danmarks statistik, dog minimum 2% årligt.

11.   Hvis Serviceaftalen opsiges, jf. pkt. 28 eller 29, skal vi være berettiget til betaling for udført arbejde, inkl. udlæg, plus moms (hvor dette er relevant). Vores honorar for udført arbejde skal i denne situation beregnes på grundlag af vores timesatser på tidspunktet for udførelsen.​
Kundens pligter, oplysning og kommunikation
12.   Det påhviler selvstændigt Kunden at forsyne Boreco med alle relevante informationer for levering af Ydelsen og at vurdere de forudsætninger, der ligger til grund. Det påhviler endvidere Kunden at træffe de beslutninger, som er nødvendige for anvendelsen af Ydelsen, herunder om brug og implementering.

13.   I visse tilfælde vil det være nødvendigt for os at udføre opgaven på Kundens adresse ved brug af Kundens computersystemer, telefonnet m.v. I nødvendigt omfang er Kunden i disse tilfælde forpligtet til at sikre, at følgende er på plads i nødvendigt omfang: adgang, sikkerhedsprocedurer, virustjek, udstyr, licenser eller tilladelser (uden omkostninger for os).

14.   Kunden skal snarest give os adgang til dokumentation i Kundens besiddelse, varetægt eller under Kundens kontrol og til personer under Kundens kontrol, i det omfang vi måtte efterspørge det. Det påhviler endvidere Kunden at fremskaffe efterspurgte materialer, også selv om de ikke er i Kundens besiddelse, såfremt det er nødvendigt for vores levering af Ydelserne. Kunden skal informere os loyalt om eventuelle oplysninger eller hændelser, som Kunden måtte blive bekendt med, og som eventuelt vil kunne have indflydelse på Ydelserne. Boreco påtager sig intet ansvar for forsinkelse, tab eller andre følger, som er forårsaget af Kundens tilsidesættelse af pligterne efter dette kapitel.

15.   Boreco er berettiget til at henholde sig til eventuelle instruktioner eller forespørgsler, beskeder eller informationer afgivet enten mundtligt eller skriftligt af enhver person, som vi har rimelig grund til at antage er bemyndiget af Kunden til at kommunikere med os i sådan henseende.

16.   Kommunikation over internettet er forbundet med en vis risiko for brud på fortrolighed, hvorfor Boreco har mulighed for at sikre kommunikation ved kryptering. Krav om brug af kryptering skal imidlertid aftales skriftligt. Er dette ikke aftalt, er parterne berettiget til at kommunikere via ukrypteret elektronisk mail, og Boreco kan ikke holdes ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af misbrug af kommunikationen.

 

Konflikter

17.   For Boreco er det af største vigtighed at forhindre habilitets- og interessekonflikter i at opstå. Selv om vi løbende søger at identificere mulige konflikter ved en omfattende godkendelsesprocedure, kan risikoen aldrig helt udelukkes. Hvis Boreco bliver opmærksom på en interessekonflikt eller risiko for manglende habilitet, vil vi håndtere denne risiko i overensstemmelse med lovgivningen, regler om god skik og interne procedurer.

18.   Hvis Kunden bliver opmærksom på manglende habilitet eller en interessekonflikt, skal Kunden straks informere os herom, så Boreco kan håndtere denne risiko i overensstemmelse med pkt. 17.

 

Viden

19.   Til levering af Ydelsen vil Boreco-repræsentanterne benytte den viden og de informationer, som er tilvejebragt i denne forbindelse.

20.   Selv om det tilstræbes af Boreco, kan Kunden derimod ikke forudsætte, at Boreco til brug for Ydelsen er i besiddelse af eller har kendskab til øvrig viden eller informationer, som Boreco eller Boreco-repræsentanter måtte have opnået om Kunden i anden sammenhæng, herunder ved levering af andre Ydelser m.v. Boreco vil således ikke være ansvarlig for manglende udnyttelse af viden herom.

 

Serviceaftale

21.   Serviceaftalen indeholder hele aftalen (Aftalebrev med eventuelt tillæg og Generelle forretningsbetingelser) og beskriver den gensidige forståelse mellem parterne vedrørende levering af Ydelserne. Eventuelle ændringer eller modifikationer i Serviceaftalen skal aftales skriftligt.​

22.   I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Aftalegrundlaget inkl. Eventuelle tillæg og øvrige elementer af Serviceaftalen, skal Aftalegrundlaget inkl. Eventuelle tillæg have forrang.

 

Erstatningskrav og ansvarsbegrænsninger

23.   Inden for revision og ved erklæringer med sikkerhed vil Boreco som udgangspunkt være ansvarlig i henhold til almindelig dansk erstatningsret.

24.   Indenfor rådgivning, assistanceopgaver m.v. vil Borecos ansvar som udgangspunkt være begrænset. Vores ansvar for disse opgaver kan maksimalt udgøre fem gange det fakturerede honorar for den pågældende ydelse.​

25.   Uanset eventuel begrænsning af ansvar bevarer Boreco fuld regres over for eventuelt solidarisk medansvarlige.​

26.   Erstatningskrav, som udspringer af Ydelsen, kan ikke rettes mod enkeltpersoner m.v., men alene mod Boreco, medmindre Ydelsen vedrører revision eller erklæringer med sikkerhed.
Kundens ansvar over for tredjemand

27.   Hvis tredjemand, som følge af Kundens manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til Serviceaftalen, fremsætter eller truer med eventuelle krav mod os, er Kunden forpligtet til at kompensere og skadesløsholde os for ethvert krav.

 

Ophør

28.   Aftalen fortsætter indtil den skriftlig opsiges i henhold til Aftalegrundlaget.

29.   Parterne skal dog på et hvilket som helst tidspunkt være berettiget til med omgående virkning at opsige samarbejdet under henvisning til væsentlig misligholdelse af Serviceaftalen, opståede konflikter, jf. pkt. 17, eller væsentlige etiske problemstillinger.

 

Lovvalg og værneting

30.   Serviceaftalen skal i enhver henseende reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret og er undergivet danske domstoles enekompetence.